Projekty UE

I. WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego KS SPORT, dostępnego pod adresem: www.ks-sport.pl, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu Internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego KS SPORT jest firma KS SPORT Sieć Sklepów M. Kujawa, M. Krawczyk sp. j. z siedzibą w Malborku (82-200), ul. Targowa 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000400305, NIP: 579-224-76-57, REGON: 221552398. Dane kontaktowe:

  Adres pocztowy:

  KS SPORT Sieć Sklepów M. Kujawa, M. Krawczyk Sp. J.
  ul. Targowa 17
  82-200 Malbork

  Adres poczty elektronicznej:
  esklep@ks-sport.pl

  Numer telefonu do Biura Obsługi Klienta:
  798-716-716
  (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient) Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.
 3. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego KS SPORT jest zobowiązany do:
  • korzystania ze Sklepu Internetowego KS SPORT w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego KS SPORT jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przepisami prawa,
  • niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu Internetowego KS SPORT niezamówionej informacji handlowej,
  • korzystania ze Sklepu Internetowego KS SPORT w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie,
  • korzystania ze Sklepu internetowego KS SPORT zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów.
 4. Po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym KS SPORT, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, której Warunki Sprzedaży określa niniejszy Regulamin.
 5. Umowa sprzedaży jest zawierana między pełnoletnim Klientem a firmą KS SPORT Sieć Sklepów M. Kujawa, M. Krawczyk sp. j. z siedzibą w Malborku.
 6. Sprzedający zastrzega sobie zmianę niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych. W tej sytuacji:
  • O zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem: www.ks-sport.pl wiadomości o zmianie Regulaminu Sklepu Internetowego KS SPORT, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.ks-sport.pl przez co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem zmian w życie,
  • Klienci Zarejestrowani zostaną poinformowani o zmianach – co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem zmian w życie poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Zmiany w Regulaminie nie będą wpływać na zawarte umowy sprzedaży i zamówienia złożone przed wprowadzeniem zmian.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31 lipca 2018 r.
 8. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym KS SPORT są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest podanie przez Klienta pełnych oraz prawdziwych danych. W sytuacji podania niepełnych bądź nieprawdziwych danych Sklep Internetowy KS SPORT dokonuje ustalenia prawidłowych danych po wcześniejszym skontaktowaniu się z Klientem, zastrzegając sobie możliwość wstrzymania się z realizacją zamówienia, do czasu ustalenia prawidłowych danych Klienta.
  W przypadku, gdy kontakt z Klientem w celu ustalenia prawidłowych danych nie będzie możliwy, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia wraz ze zwrotem środków zapłaconych za Towar.
 2. Niezbędnym elementem korzystania ze Sklepu Internetowego KS SPORT jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego KS SPORT.
 3. Sklep Internetowy KS SPORT zobowiązuje się użyć wszelkich dostępnych środków, aby chronić dane osobowe Klientów podane w poszczególnych procesach: rejestracji, tworzenia zamówienia, zwrotu, wymiany, reklamacji lub Newslettera, przed pozyskaniem i ich modyfikacją przez nieupoważnione osoby trzecie.
 4. Klient może skorzystać ze Sklepu Internetowego KS SPORT po wcześniejszej rejestracji na Stronie oraz umieszczeniu jego danych osobowych w zbiorze danych Sprzedawcy, które zostaną wykorzystane w celu dokonania i obsługi sprzedaży przez Sklep, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz. U.2018. poz.1000 ze zm. ) oraz innych właściwych przepisów krajowych. Rejestracja Klienta w Sklepie Internetowym KS Sport jest dobrowolna i nieodpłatna.
 5. Rejestracja następuje poprzez podanie adresu e-mail, hasła i jego potwierdzenie na formularzu udostępnionym na stronie Sklepu Internetowego KS SPORT: www.ks-sport.pl. W celu rejestracji wymagane jest również wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
 6. Po zarejestrowaniu Klient może logować się do Sklepu Internetowego KS SPORT, podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 7. Klient może w każdej chwili wyrejestrować się ze Sklepu Internetowego KS SPORT bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie żądania usunięcia konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: esklep@ks-sport.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy KS SPORT wskazany w pkt.I. 2. Regulaminu.
 8. Klient może przeglądać asortyment Sklepu Internetowego KS SPORT oraz złożyć zamówienie również bez rejestracji, korzystając z opcji „Szybkie zakupy”. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym KS SPORT ma możliwość wglądu w swoją historię zakupów.

III. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Klient ma możliwość wysłania zapytania do obsługi sklepu za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie.
 2. Warunkiem koniecznym wysłania formularza jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.
 3. Obsługa sklepu uprawniona jest do kontaktu z Klientem pod wskazanym w formularzu bądź adresem e-mail.

IV. ZAMAWIANIE TOWARU

 1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.ks-sport.pl. Sprzedaż dokonywana jest tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wszystkie dostępne towary w sklepie internetowym są zaprezentowane na stronie.
 3. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest do wskazania towaru, jego ilości i rozmiaru a w przypadku wystąpienia gamy kolorystycznej produktu również jego koloru.
 4. Dodatkowe informacje uwzględniające specyficzne cechy poszczególnych produktów umieszczona są na Karcie Produktu.
 5. Na Karcie Produktu, w sekcji „Jak dobrać rozmiar” znajdują się szczegółowe informacje na temat wymiarów produktu w podziale na poszczególne rozmiary.
 6. KS SPORT dokłada wszelkich starań, aby możliwie wiernie prezentować produkty, ich skład i kolory. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego przez Klienta systemu operacyjnego i sprzętu. KS SPORT nie gwarantuje, że komputer, monitor lub urządzenie mobilne wiernie odwzoruje kolory.

V. JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE

 1. W celu złożenia zamówienia Klient musi wskazać towar, ilość, rozmiar oraz kolor.
 2. Następnie poprzez kliknięcie klawisza „Dodaj do koszyka” produkt zostanie przeniesiony do koszyka.
 3. Koszyk Klienta widoczny jest w prawym górnym rogu strony z uwzględnieniem informacji na temat ilości produktów w koszyku oraz łącznej ceny zamówienia.
 4. Poprzez wybranie klawisza „Zobacz koszyk” Klient ma możliwość przejścia do szczegółowej listy produktów będących w koszyku. Na tym etapie możliwa jest edycja ilości (zwiększenie, zmniejszenie ilości lub całkowite usunięcie produktu z koszyka poprzez kliknięcie klawisza oznaczonego krzyżykiem) oraz zmiana rozmiarów.
 5. Po wybraniu opcji „Przejdź do kasy” Klient zostanie przekierowany do nowej strony, gdzie będzie miał możliwość zalogować się na swoje konto w sklepie internetowym, zalogować się poprzez portal Facebook, założyć konto lub dokonać zakupów bez rejestracji poprzez wybranie klawisza Szybkie zakupy.
 6. Kolejnym krokiem jest wskazanie Danych zamawiającego, określenie sposobu płatności oraz dostawy towaru.
 7. W przypadku Klienta zalogowanego Dane zamawiającego zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie danych z konta. Klient ma możliwość edycji danych.
 8. Poprzez założenie konta Klient otrzymuje dostęp do historii zamówień oraz ich aktualnych statusów. Dodatkowo ma możliwość zapisania adresów do wysyłek.
 9. W przypadku Klienta niezalogowanego dokonującego zakupów bez rejestracji konieczne jest wprowadzenie wymaganych danych.
 10. Klient ma możliwość wprowadzenia innego adresu do wysyłki zamówienia, podania innych danych do faktury VAT oraz skorzystania z opcji dołączenia papierowej faktury do zamówienia. Wybór opcji Klient potwierdza poprzez oznaczenie odpowiedniego kwadratu.
 11. Po wskazaniu metody płatności oraz sposobu dostawy Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 12. W trakcie procedury składania zamówienia, do momentu kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania danych, w szczególności w zakresie wyboru towaru, sposobu płatności i dostawy oraz danych zamawiającego i adresu do wysyłki.
 13. Po złożeniu zamówienia Klient nie ma możliwości zmiany danych podanych w procesie zamówienia. Wyjątek stanowi wcześniejszy (nie później niż po nadaniu paczki) kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu edycji.
 14. W przypadku wyboru formy płatności online oraz płatności przelewem tradycyjnym Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty zgodnej ze złożonym zamówieniem w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Obsługa sklepu poinformuje Klienta o anulowaniu złożonego zamówienia.
 15. Dowodem zakupu jest faktura elektroniczna, która wysyłana jest zawsze na wskazany w zamówieniu adres e-mail. Dodatkowo możliwe jest otrzymanie faktury papierowej poprzez zaznaczenie opcji opisanej w punkcje V.10 regulaminu.
 16. Po złożeniu zamówienia (w przypadku płatności PayU po dokonaniu płatności) Klient zostanie przekierowany do strony z podsumowaniem złożonego zamówienia.
 17. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres e-mail wskazany przez Klienta zostanie przesłana wiadomość potwierdzająca złożenie zamówienia. W treści wiadomości Klient otrzyma indywidualny numer zamówienia, który umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.
 18. W zależności od wybranego sposobu płatności Klient otrzyma kolejną wiadomość e-mail informującą o oczekiwaniu na płatność. O fakcie otrzymania płatności przez sklep Klient zostanie poinformowany w następnej wiadomości. Ostatecznie Klient otrzyma wiadomość informującą o realizacji zamówienia a następnie wysyłce towaru.
 19. W przypadku problemów z realizacją zamówienia obsługa sklepu internetowego uprawniona jest do kontaktu z Klientem za pomocą podanego w zamówieniu numeru telefonu lub adresu e-mail.
 20. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, Klient można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków.

VI. CENY

 1. Ceny wszystkich produktów na stronie sklepu podane są w złotych polskich i są cenami brutto. Ceny te zawierają aktualną stawkę podatku VAT.
 2. Dodatkowym kosztem doliczanym do ceny towaru jest koszt wysyłki. Koszt ten uzależniony jest od kwoty zamówienia, gdyż:
  • w przypadku zamówień o wartości poniżej 99 PLN brutto koszt wysyłki uzależniony jest od wybranego sposobu płatności i dostawy,
  • w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej 99 PLN brutto koszt wysyłki wynosi 0 PLN.
 3. Ceny podane na stronie sklepu są cenami ostatecznymi, wiążącymi Klienta. Po złożeniu zamówienia ceny towaru nie ulegną zmianie, niezależnie od wprowadzonych akcji promocyjnych, rabatowych oraz obniżek cen.
 4. KS SPORT ma prawo do zmiany cen towarów oferowanych w sklepie internetowym, dodawania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i rabatowych. Każdorazowo sprzedający nie ma obowiązku zawiadamiać o takich zmianach.

VII. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

 1. Wszystkie prezentowane w sklepie internetowym towary są dostępne w magazynie.
 2. Wszystkie wymienione na Karcie produktu rozmiary są dostępne dla Klienta.
 3. W przypadku jednoczesnego zamówienia przez kilku Klientów tego samego towaru, zdarzyć się może, że ilość dostępnego towaru będzie niewystarczająca. W takiej sytuacji obsługa sklepu skontaktuje się z Klientem, poinformuje o zaistniałej sytuacji i przedstawi możliwe rozwiązania.

VIII. DOSTAWA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa towaru odbywa się jedynie na terenie Polski.
 2. W przypadku płatności przy odbiorze, zamówienia złożone do godz. 13 przekazywane są do realizacji tego samego dnia roboczego, po godz. 13 następnego dnia roboczego.
 3. W przypadku szybkiej płatności on-line, zamówienia zostają przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłaty należności na konto KS SPORT (za pośrednictwem serwisu PayU).
 4. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, zamówienia zostają przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłaty należności na konto KS SPORT [38 1090 1098 0000 0001 3369 0984 ]
 5. Zamówienia, których płatność zostanie zaksięgowana na koncie KS SPORT do godz. 13 realizowane są tego samego dnia roboczego, po godz. 13 następnego dnia roboczego.
 6. KS SPORT zobowiązuje się do przekazania zamówienia kurierowi w ciągu 24h godzin od momentu przyjęcia do realizacji i opłacenia zamówienia. W przypadku zamówień złożonych w soboty, niedziele, dni wolne od pracy oraz święta, realizacja nastąpi w najbliższym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty.
 7. KS SPORT realizuje dostawy zamówionych produktów za pośrednictwem:
  • usługi kurierskiej, świadczonej przez firmę DPD. Kurier doręczy paczkę bezpośrednio pod wskazany przez Klienta adres.
  • usługi kurierskiej, świadczonej przez firmę INPOST. Kurier doręczy paczkę do paczkomatu wskazanego przez Klienta.

IX. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Za pobraniem: płatność gotówkowa bezpośrednio przy dostarczeniu paczki przez kuriera.
 2. Przedpłata: płatność za pomocą przelewu. Klient ma do wyboru szybką płatność on-line przy użyciu serwisu PayU oraz płatność przelewem tradycyjnym. Wybierając szybką płatność on-line Klient zostaje przekierowany na stronę wskazanego banku w celu dokonania transferu środków.

X. KOSZT DOSTAWY

 1. Koszt dostawy uzależniony jest od wartości zamówienia. W przypadku zamówień o wartości poniżej 99 PLN brutto koszt wysyłki uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy, w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej 99 PLN brutto koszt wysyłki wynosi 0 PLN.
 2. Koszt dostawy dla zamówień o wartości poniżej 99 PLN brutto:
  • w przypadku przesyłki kurierskiej DPD – 11,99 PLN brutto,
  • w przypadku dostawy do paczkomatu INPOST – 11,99 PLN brutto.
 3. Koszt dostawy zamówienia jest niezależny od rozmiaru i wagi paczki.

XI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – ZWROT TOWARU

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych, natomiast Sklep Internetowy KS SPORT wydłużył termin na odstąpienie od umowy do 30 dni kalendarzowych. Przyjmujemy jedynie zwrot towarów nienoszących oznak użytkowania.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • od dnia, w którym Klient objął Towar w posiadanie lub wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik objęła Towar w posiadanie – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
  • od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z Towarów- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
  • od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części Towarów- przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy telefoniczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się na stronie Sklepu Internetowego KS SPORT. Formularz ten wysyłany jest na adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego KS SPORT. Ponadto Klient może odstąpić od umowy poprzez wysłanie formularza na adres pocztowy KS SPORT wskazany w pkt I.2. Korzystanie ze wzoru formularza umieszczonego na stronie nie jest obowiązkowe. Zwracający Towar może skorzystać z każdego powszechnie dostępnego formularza odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu umowy przed upływem wskazanego w pkt. XI.1. terminu na jeden z adresów wskazanych powyżej lub złożenie telefonicznego oświadczenie Obsłudze sklepu.
 4. W przypadku wypełnienia i przesłania przez Klienta formularza odstąpienia od umowy lub jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. I.2 Regulaminu, Klient otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie Sprzedawcy otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy przesłane pocztą elektroniczną.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy KS SPORT zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez KS SPORT, a ponadto za wyjątkiem sytuacji, w której Klient skorzysta z darmowej wysyłki powyżej 99 PLN brutto). Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym KS SPORT został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – wówczas Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub dostarczenia potwierdzenia odesłania produktu, którego dotyczy odstąpienie od Umowy Sprzedaży.
 8. Klient powinien zwrócić produkty do Sprzedającego niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle zwracany produkt przed upływem 14 dni kalendarzowych na adres: KS SPORT
  ul. Koszykowa 38
  82-200 Malbork
 9. 9. Klient zobowiązuje się do pokrycia bezpośrednich kosztów odesłania produktu w ramach odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Sprzedający nie odbiera przesyłek zwrotnych wysłanych „za pobraniem”, paczkę należy odesłać tylko i wyłącznie na wskazany powyżej adres.
 10. 10. W trosce o zdrowie i względy higieniczne Klientów nie są przyjmowane zwroty: bielizny, strojów i czepków kąpielowych oraz skarpet.

XII. PRAWO DO WYMIANY TOWARU

 1. Klient może wymienić towar na inny model lub rozmiar w terminie 30 dni kalendarzowych.
 2. Bieg 30-dniowego terminu rozpoczyna się od dnia odebrania paczki.
 3. Klient może wymienić towar na inny o tej samej wartości lub innej:
  • W przypadku wyższej ceny, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę pomiędzy towarem nowym a zwracanym.
  • W przypadku niższej ceny, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi różnicę w cenie towaru nowego a zwracanego. W tej sytuacji Klient powinien podać numer konta bankowego w formularzu wymiany towaru.
 4. Wymianie podlegają tylko i wyłącznie towary pełnowartościowe, bez widocznych śladów użytkowania oraz z pełnym kompletem metek.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do odesłania towaru na swój koszt bezzwłocznie po dostarczeniu do Sklepu Internetowego KS SPORT towaru podlegającego wymianie.
 6. W przypadku braku produktu na wymianę, Sprzedający skontaktuje się niezwłocznie z Klientem w tej sprawie.
 7. W trosce o zdrowie i względy higieniczne Klientów, nie są przyjmowane zwroty: bielizny, strojów i czepków kąpielowych oraz skarpet.

XIII. REKLAMACJA TOWARU

 1. Sklep Internetowy KS SPORT jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sklep Internetowy KS SPORT ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym KS SPORT są fabrycznie nowe i pełnowartościowe.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać złożone za pomocą formularza, który znajduje się na stronie Sklepu Internetowego KS SPORT. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację – w przypadku wyrażenia przez Klienta woli otrzymania odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, opis żądania, a także preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy przesłać oryginał lub kopię dowodu zakupu towaru oraz wadliwy towar.
 5. Klient przy składaniu reklamacji na produkty może domagać się usunięcia wady poprzez naprawę, wymianę na nowy towar, złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżenie ceny produktu.
 6. W przypadku, gdy naprawa nie będzie możliwa, Sprzedawca zaproponuje wymianę na nowy towar, jeśli wymiana nie będzie możliwa nastąpi zwrot gotówki za reklamowany Produkt.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.
 8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i niezwłocznie poinformuje Klienta o decyzji reklamacyjnej w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania reklamacji zawierającej elementy niezbędne do jej rozpatrzenia, przede wszystkim wskazane żądanie wraz z oryginałem lub kopią dowodu zakupu oraz wadliwy towaru.

XIV. KUPONY RABATOWE

 1. Kupony rabatowe to bony, które nie są nabywane drogą kupna, lecz są wydawane w ramach kampanii reklamowych oraz promocyjnych i mają określony okres ważności.
  Kupony rabatowe mogą być wykorzystywane tylko w określonym czasie.
 2. Kupony rabatowe mogą obejmować wybrany asortyment, mogą wykluczać niektóre marki dostępne w sklepie internetowym.
 3. Wartość zamówienia nie może być niższa niż wartość kuponu rabatowego.
 4. Kupon rabatowy nie może zostać wypłacony, nie jest także oprocentowany. Nie można otrzymać zwrotu kuponu rabatowego, kiedy produkt zostanie całkowicie lub częściowo zwrócony.
 5. Kupon rabatowy może zostać wykorzystany przed złożeniem zamówienia. Korzystanie z kuponu po złożeniu zamówienia nie jest możliwe.
 6. Kuponów rabatowych nie można łączyć, chyba że regulamin danej promocji mówi inaczej.
 7. Jeżeli Klient odstąpi od umowy, w ramach której wykorzystał kupon rabatowy i wartość pozostawionego przez Klienta zamówienia będzie niższa niż wartość kuponu rabatowego, KS SPORT zastrzega sobie prawo do naliczenia pierwotnej ceny produktu.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych praw Konsumenta powszechnie obowiązującego prawa (postanowień ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.).
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 4. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.